ANBI Informatie

Transparant blijven in wat wij doen.

Naam van de Stichting

STICHTING EVANGELISCHE BAPTISTENGEMEENTE BERGEN OP ZOOM

Gegevens van de Stichting

RSIN nummer:   8086.65.753
Oprichting:   22 maart 2000
ANBI kenmerk:   B/CA-UPB/13/097
Bankgegevens:   ING BANK N.V.
Bankrekeningnummer:   NL69 INGB 0008 5355 54
BIC nummer:   INGBNL2A

1a.   DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING

De stichting heeft ten doel: de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, alsmede de vorming tot een Christelijke levenswandel.
Onder Evangelie wordt verstaan de boodschap van de verlossing door de kruisdood, begrafenis en opstanding van de Here Jezus Christus. Ook assisteert zij in het wereldwijd bekend maken van het Evangelie door het steunen van zendelingen, die haar goedkeuring wegdragen door hun gelijkgezindheid en hun instemming met de geloofsbasis van de stichting.
De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God en haar bestuursleden erkennen hun absolute afhankelijkheid van God om hen te leiden in de praktische uitwerking van hun opdracht volgens de geloofsbasis.

1b.   DOELSTELLINGEN VERWEZENLIJKEN

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het stimuleren en bevorderen van de plaatselijke Christelijke Gemeente, die zorg draagt voor de gemeenschap van gelovigen en het uitdragen van het Evangelie in haar omgeving en op andere plaatsen, ook in andere landen, dit laatste bijvoorbeeld door het steunen en onderhouden van zendelingen.
 • het onderhouden van contacten met andere instanties welke op dit gebied werkzaam zijn.
 • alle andere middelen die volgens de Heilige Schrift (de Bijbel) en wettelijk geoorloofd zijn.

 • 2.   BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING

  Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

  De stichting draagt er zorg voor dat de ontvangen geldmiddelen worden aangewend overeenomstig de aanwijzingen van de gevers.

  Giften zonder enige nadere aanduiding ontvangen, komen ten bate van de Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom.

  De Stichting beheert al het geld van de Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom en besteedt deze overeenkomstig de doelstellingen van de stichting.

  3a.   BESTUUR VAN DE STICHTING

  Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, leden van de Evagelische Baptistengemeente Bergen op Zoom en bij voorkeur gekozen uit leden van de Broederraad van die gemeente.

  Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

  Ieder bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar.

  De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

  3b.   BESTUURSLEDEN


  Daniel Boyd, voorzitter
  Daniel Boyd, voorzitter

  Holleweg 177
  4623 XD Bergen op Zoom
  daniel@ebgboz.nl

  Mark Raats, penningmeester
  Mark Raats, penningmeester

  Abeelstraat 30
  4621 AH Bergen op Zoom
  penningmeester@ebgboz.nl

  JaapJan Speksnijder, bestuurslid
  JaapJan Speksnijder, bestuurslid

  Augustalaan 22
  4615 HP Bergen op Zoom
  jaapjan@ebgboz.nl

  4.   VERSLAGEN VAN DE STICHTING

  Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

  Per einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken worden uiterlijk in de maand maart aan het bestuur overlegd.

  Het bestuur laat de financiële administratie door een kascommissie, bestaande uit twee leden, onderzoeken, waarvan de leden bij bestuurs-besluit zijn te benoemen uit leden van de Broederraad niet bestuursleden. De Broederraad kan een accountantsonderzoek gelasten en daartoe op kosten van de stichting opdracht geven.

  De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

  Klik hier voor het jaarverslag van 2016.
  Klik hier voor het jaarverslag van 2017.
  Klik hier voor het jaarverslag van 2018.
  Klik hier voor het jaarverslag van 2019.
  Klik hier voor het jaarverslag van 2020.

  5.   ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING

  De eredienst op zondag en de Bijbelstudiegroep op woensdagavond behoren tot de wekelijkse activiteiten van de stichting.

  Maandelijks wordt door de stichting o.a. een vrouwen Bijbelstudie, een mannenontbijt en een gebedsavond georganiseerd.

  Jaarlijks wordt door de stichting o.a. een vrouwenthee, een GemeenteBarbecue, een Kerstdienst en een jaarvergadering gepland.

  De stichting organiseert incidenteel evangelisatiediensten, ontmoetingsdagen, kinderuitjes, etentjes, e.d. om de saamhorigheid van de Gemeente op te bouwen en conform de doelstelling van de Gemeente naar buiten te treden in de gemeenschap.

  e-mail: info@ebgboz.nl
  adres: Williamstraat 7 in Bergen op Zoom
  telefoon: 06 11 70 86 69